Sigurnost plaćanja

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa. Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno. WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i Mastercard pravilima. Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Izjava o privatnosti

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Uslovi kupovine

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama.

laboratorija.eurofarmcentar.ba Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Trgovac je EUROFARMCENTAR, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u Korpu.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Isporuka/preuzimanje proizvoda po ispitivanju

Dostava izveštaja o ispitivanju se vrši preuzećem u laboratoriji po ispitivanju ili u elektronskom obliku na mejl adresu Naručioca. Izvještaj o ispitivanju se izrađuje na bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku i na zahtjev Naručioca na engleskom i njemačkom jeziku.

Prigovori žalbe i reklamacije

Žalbama/prigovorima u laboratoriji postupa se u skladu sa internom procedurom PR-04 Procedura za odnose sa klijentima. Naručilac i druge zainteresovane strane imaju pravo žalbe/prigovora na aktivnosti koje obavlja laboratorija, rezultate ili konkretne nosioce tih aktivnosti. Naručilac je dužan da o uočenim nedostacima koji se odnose na rezultat ispitivanja ili greške u izveštaju o ispitivanju bez odlaganja
obavijesti laboratoriju.

Žalba/prigovor mora biti u pisanom obliku (dopis ili e-mail), a može se podnijeti u bilo kojem trenutku.

Bitne informacije za korisnike vezano za procesa su:

a) Prigovor, žalba, reklamacija, opomena i sl. mora biti dostavljena u pisanoj formi. Usmeni prigovori se ne razmatraju, kao ni oni podnijeti od pravnih ili fizičkih lica koja se ne mogu identifikovati ili ne žele da se predstave;

b) O prigovoru odlučuje Tim za rješavanje prigovora. Ukoliko je prigovor nejasan ili je to neophodno za postupanje po prigovoru, od podnosioca se traže dodatni podaci, detalji ili razjašnjenja;

c) Po prijemu svih neophodnih podataka, Podnosilac prigovora se obavještava o: o usvajanju prigovora u kome će se podnosilac obavijestiti o potrebnom vremenu i načinu rješavanja tj. otklanjanja nedostataka), ili o odbijanju prigovora sa razlogom odbijanja i, ako je primjenljivo, obavještenjem da li podnosilac ima pravo da na odbijanje prigovora uloži prigovor/žalbu nekom nadležnom organu/instituciji;

d) Vođa Tima za rješavanje prigovora, obavještava podnosioca o potrebnom vremenu i načinu tj. mjerama za otklanjanje nedostataka ili o prijedlogu mjera ukoliko je potrebna prethodna saglasnost korisnika ili zainteresovane strane;

e) Vođa tima obavještava podnosioca prigovora o otklanjanju nedostataka i/ili dostavlja potrebne dokaze (npr. Novi izvještaj o ispitivanju i sl.).

Rok za sprovođeje procedure upravljanja žalbama klijenata je 15 dana od dana primitka žalbe.

Općenito

EUROFARMCENTAR zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje laboratorija.eurofarmcentar.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Usluge koje Vam pruža EUROFARMCENTAR laboratorija ne uključuje troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama.

EUROFARMCENTAR nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica: Mastercard®, Maestro®, Visa.

Povrat novca

Obzirom da se radi o analizama koje se ne mogu probati, ne vršimo povrat novca za naručene analize.